รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 โรงเรียน

Read More

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเทศบาลนครเชียงราย

Read More

Download ใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2563

Read More

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Information

About CRMS2

Present

Present

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 12 ถนนหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 57000 โทร. 0-5371-1969 โทรสาร 0-5360-0898

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ผลงานทางด้านต่างต่างของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว บทความ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม ฯลฯ

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วีดิทัศน์ กิจกรรม ต่างๆของทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

System CRMS 2

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว