รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

ระบบรับนักเรียนกลับบ้าน

Service Description

Read More

ห้องเรียนออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

Read More

Download ใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2564

Download

ตรวจสอบผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา

Read More

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Information

About CRMS2

Present

Present

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 12 ถนนหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 57000 โทร. 0-5371-1969 โทรสาร 0-5360-0898

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ผลงานทางด้านต่างต่างของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว บทความ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม ฯลฯ

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วีดิทัศน์ กิจกรรม ต่างๆของทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

System CRMS 2

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว