รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

ระบบรับนักเรียนกลับบ้าน

Service Description

Read More

ห้องเรียนออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

Read More

Download ใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2564

Download

ตรวจสอบผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา

Read More

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว