กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้สนใจ ตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติในฐานะพลเมืองไทย