ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

          โรงเรียนเทศบาล หนองบัว  ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 12 ถนนหนองบัว ตำบลรอบเวียง 
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
57000  โทร. 0-5371-1969 โทรสาร 0-5360-0898

 

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

สัญลักษณ์รูปพญามังราย   ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ   พระหัตถ์ทั้งสองประคองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งหมายถึง  ความสำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพญามังราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงรายสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา

แสงรัศมีสีทอง หมายถึง  ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา

ดอกบัวบาน หมายถึง บัวเหล่าที่ 4 ที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว


ใต้ดอกบัวมีพุทธศาสนสุภาษิต  สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ หมายถึง ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

ด้านล่างสุดมี ชื่อโรงเรียนโค้งตามโบว์

สีประจำโรงเรียน 

สีแดง หมายถึงความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน แจ่มใส กล้าหาญ
สีดำ  หมายถึง ความมั่นคง ความหนักแน่น  อุทิศตนเพื่อสังคม