คณะผู้บริหารจากมหาลัยจากuniversitas Negeril Malang จากประเทศอินโดนีเชีย ได้มาเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียโครงการSEA TEACHER และเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว