ครูชั้นประถมต้น

นางสุทธิพร ใบแสง
นางรจนา โลหะกิจ
นางสาวปิ่นจันทร์ เนตรสุวรรณ
นางสมพร ติวาทิน
นางสุวดี ทิพย์สิริสกุล
นางสวาท ฝึกฝน
นายกิ่งเพชร มะโนตัน
นางสาวอัจฉราภรณ์ เหมืองหม้อ
นางอำไพ ราชสมบัติ
นางปิยาพัชร จองอนันต์
นางธรรญธร สุภารัตน์
นางสาวภรธนา ตารินทร์
นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง
นางจารุรัชต์ กาเดช
นางมัทณีญา ปัญยาบุญ
นางฉวีวรรณ พวงทับทิม
นางสาวพรพิไล ไชยมงคล
นางธมลวรรณ สุริยะโชติ