ครูระดับประถมต้น

นางรจนา โลหะกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางฉวีวรรณ พวงทับทิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุทธิพร ใบแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัจฉราภรณ์ เหมืองหม้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมพร ติวาทิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางธรรญธร สุภารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภรธนา ตารินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิ่นจันทร์ เนตรสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสวาท ฝึกฝน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววนัทปรียา ศุภรโกมล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางปรียาภรณ์ ก้อนสิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

 

นางสาวญานิกา  เมืองมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอำไพ ราชสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายคัชรพล  อุดปิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจารุรัชต์ กาเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธมลวรรณ สุริยะโชติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3