ครูระดับประถมปลาย

นางกัลยา จันธิมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1

นายวัชระ ยาวิชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1

นางสุรีย์ บุญกอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/2

นางสาวอัฒยา หิรัญรุ่งธนกิตติ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1

นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/3

นายนรุตต์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/3

นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/1

 

นางสาวศุภิสรา  พันธ์วงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/1

นางสาวสาวิตรี เปียนาค
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/2

นางสาวกาญจนา  ยารังษี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/2

นายกิตติพันธ์​    กิติมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/3

นางสาวพรพิไล ไชยมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/3

นางสาวสุมิตรา คุณารูป
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/1

นายฐณัฐพนต์ บัวจำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/1

นางสาวกัลยา ป้องปก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2

นางสุวดี ทิพย์สิริสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2

นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/3

นายสุนทร ยาวิชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/3