ครูชั้นประถมปลาย

นางกัลยา จันธิมา
นายสุนทร ยาวิชัย
นางจตุพร ใจตุ้ย
น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์
นายวุฒิไกร บุญสม
นางวราภรณ์ อะทะวงษา
ครูปรียาภรณ์ ก้อนสิน
นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์
น.ส.สุมิตรา คุณารูป

นางสุทธิพร ใบแสง
น.ส.สาวิตรี เปียนาค
นายวัชระ ยาวิชัย
นายณัฐพนต์ บัวจ๋า

นางสุรีย์ บุญกอง
นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์
น.ส.กัลยา ป้องปก
นายปอลต์ จรเกษ