ครูชั้นประถมปลาย

นางกัลยา จันธิมา
นายสุนทร ยาวิชัย
นางจตุพร ใจตุ้ย
นางสาวสุมิตรา คุณารูป
นางวราภรณ์ อะทะวงษา
นางปรียาภรณ์ ก้อนสิน
นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์
นายฐณัฐพนต์ บัวจำ

นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์
นางสาวสาวิตรี เปียนาค
นายวัชระ ยาวิชัย
นายวุฒิไกร บุญสม

นางสุรีย์ บุญกอง
นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์
นางสาวกัลยา ป้องปก