ครูปฐมวัย

นางนันท์นภัส วีรวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวขนิษฐดา  ชาญประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางธันย์ชนก นามแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวพัทธวรรณ   ผาละ
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวปราณี ภาคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาววิไลลักษณ์ แสนอุด
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

…………………………………………….
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางอรนงค์ ศรีจักร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางลัดดา โคตรดวง
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางณิชากร โกเสนตอ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 3/2