ครูประฐมวัย

นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางธันย์ชนก นามแก้ว
ครูปฐมวัย
นางนันทืนภัส วีรวัฒน์
ครูปฐมวัย
นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวนุชจรีย์ สุภาษิต
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางธันย์ชนก     นามแก้ว
ครูปฐมวัย
นางสาวปราณี ภาคำ
ครูปฐมวัย
นางสาวชนิดา อินทะโน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวทัศน์วรรณ์ พงษ์ขาว
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางณิชากร โกเสนตอ
ครูปฐมวัย
นางสาววิไลลักษณ์ แสนอุด
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางลัดดา โคตรด้วง
ครูพี่เลี้ยงเด็ก