คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)