ก่อนจะเข้าเรียน

ให้คลิกอ่าน

>>ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ก่อน<<

 

คู่มือการใช้ระบบเรียนออนไลน์ ผ่าน google meet 

คู่มือการใช้งาน Google classroom