ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย