นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปทัศนศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมัน