คณะผู้บริหาร

นางสาวอโณทัย จิระดา
ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูปฐมวัย

นางสาวปราณี ภาคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวชนิดา อินทะโน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางธันย์ชนก นามแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางอรนงค์ ศรีจักร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาววิไลลักษณ์ แสนอุด
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวขนิษฐดา ชาญประเสริฐ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางนันท์นภัส วีระวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางลัดดา โคตรดวง ครู
ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางณิชากร โกเสนตอ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

ครูประถมต้น

นางรจนา โลหะกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางฉวีวรรณ พวงทับทิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสุทธิพร ใบแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 1/2
นางสาวอัจฉราภรณ์ เหมืองหม้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสมพร ติวาทิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางธรรญธร สุภารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางสาวภรธนา ตารินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 2/1
นางสาวปิ่นจันทร์ เนตรสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางสวาท ฝึกฝน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวพรพิไล ชัยมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวฉัตรพร ประสิทธิ์อยู่ศีล
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 2/3
นายคัชรพล อุปิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางอำไพ ราชสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางจารุรัชต์ กาเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวธัญญารักษ์ ไชยวงค์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 3/2
นายสุนทร ยาวิชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางธมลวรรณ สุริยะโชติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
นายกิ่งเพชร มะโนตัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูประถมปลาย

นางกัลยา จันธิมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสุรีย์ บุญกอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 4/2
นายวัชระ ยาวิชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางวราภรณ์ อะทะวงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสาวอัฒยา ใจเผิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 5/1
นายกิตติพันธ์​ กิติมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวสาวิตรี เปียนาค
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรณิกา เขื่อนเชียงสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางปรียาภรณ์ ก้อนสิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 5/3
นางสาวสุภิสรา พันธ์วงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวสุมิตรา คุณารูป
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสุวดี ทิพย์สิริสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวกัลยา ป้องปก
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 6/2
นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
นายฐณัฐพนต์ บัวจำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3