ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว ใน 1 กุมภาพันธ์ 2563 จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ห้องธุรการ อาคารพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์