ประกาศป้องกันการแพร่ไวรัส โควิด-19

ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จริงเป็นที่ประจักษ์ว่าบัดนี้มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมากโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตลอดจนการดำเนินงานโรงเรียนเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยได้แนบสำเนาประกาศฯ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้