ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๙๖๙ หรือ ดาวน์โหลดจากเว๊ปไซด์โรงเรียน www.tsb2nb.ac.th หรือ www.crms2.ac.th และ www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวเชียงราย