ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิณความพร้อม ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว


          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม
ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ