ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563