ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 มกราคม 2563 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) และระดับชั้นอนุบาล 1,2 (สัมภาษณ์) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารับการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.-11.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย หากท่านไม่มารับการคัดเลือก วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์