ประกาศเรื่อง มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563