ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เรื่องการจัดห้องเรียนตามสถานการณ์โควิด 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563