ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันอาทิตย์
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (อาคารเรียน 4) หากท่านไม่มารายงานตัวและชำระเงินตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์