ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวเดิม   ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลบ้านหนองบัว”    จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 โดยใช้ศาลาวัดเชตวัน  (พระนอน)  เป็นสถานที่เรียน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2480   ราษฎรได้บริจาคทรัพย์สมทบกับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ    จัดสร้างอาคารเรียนบริเวณทิศเหนือของวัดเชตวัน อันเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันในเนื้อที่ 7 ไร่   2 งาน 29 ตารางวา   ใช้งบประมาณ 800 บาท   และได้พัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา  ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

(อดีต…ถึงปัจจุบัน)

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2464  มาจนถึงปัจจุบันได้มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว 22 คน คือ

 1. พระใจ๋                   อินทรจักร                                                พ.ศ. 2464–2466
 2. พระอ้าย                 อุตสาหะ                                                  พ.ศ. 2466–2468
 3. พระบุญตัน             วุฒิช่วย                                                   พ.ศ. 2468–2477
 4. นายมี                     จิตมโนวรรณ                                           พ.ศ. 2477–2478
 5. นายถา                   อะทะวงษา                                              พ.ศ. 2478–2479
 6. นายรัตน์                 วิชัยศิริ                                                    พ.ศ. 2479–2482
 7. นายก๋อง                 ใจอินทร์                                                  พ.ศ. 2482–2484
 8. นายประสิทธิ์          วิญญารัตน์                                               พ.ศ. 2484–2493
 9. นายทองหยด          จิตต์เจริญ                                               พ.ศ. 2493–2494
 10. นายอิ่นแก้ว              อริยะ                                                     พ.ศ. 2494–2499
 11. นายสม                     พลรัฐ                                                    พ.ศ. 2499–2501
 12. นายทวีศักดิ์             ไชยรินทร์             (ครูใหญ่)                    พ.ศ. 2501–2511
 13. นายเสรี                    รีรักษ์                   (ครูใหญ่)                    พ.ศ. 2511–2520
 14. นางยุวดี                   ทวีชาติ                (อาจารย์ใหญ่)            พ.ศ. 2520–2527
 15. นายไชยมงคล          ฟุ้งเฟื่อง              (อาจารย์ใหญ่)            พ.ศ. 2527–2533
 16. นางจันทร์สวย          เจริญศัสตรารักษ์  (ผู้อำนวยการ)            พ.ศ. 2533–2543
 17. นายสนั่น                  ดาวทอง               (ผู้อำนวยการ)            พ.ศ. 2543-2547
 18. นางจันทร์สวย          เจริญศัสตรารักษ์  (ผู้อำนวยการ)             พ.ศ. 2548-2552
 19. นายสนั่น                   จอมใจ                (ผู้อำนวยการ)             พ.ศ. 2552- 2554
 20. นายนิสัน                  ปัญจขันธ์             (ผู้อำนวยการ)             พ.ศ. 2554- 2559
 21. นายปรีชา                 ศรีทา                   (ผู้อำนวยการ)             พ.ศ. 2559- 2561
 22. นางสาวอโณทัย      จิระดา                   (ผู้อำนวยการ)             พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน