วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมกระบวนการจักการศึกษาให้ได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมคุณธรรมรักษาระบบสิ่งแวดล้อมแนวทางเท่านั้น
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
อัตลักษณ์
รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น
 
 
เอกลักษณ์
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น