วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล
 
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมกระบวนการจักการศึกษาให้ได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมคุณธรรมรักษาระบบสิ่งแวดล้อมแนวทางเท่านั้น
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
 
อัตลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
 
เอกลักษณ์
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี