สารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ

-หลักสูตรสถานศึกษา
-งานวัดและประเมิณผล
-ทะเบียนนักเรียน
-ประกันคุณภาพ


 

บริหารงานทั่วไป

-คำสั่งเทศบาล
-คำสั่งโรงเรียน
-คำสั่งเวรยาม


งานบุคลากร

-ส่งเสริมพัฒนาครู(อบรม)


 

แผนงานและงบประมาณ

-การจัดทำแผนงบประมาณ
-โครงการ/กิจกรรม
-สรุปโครงการ

 


 

บันทึกการประชุม

-วาระการประชุม
-รายงานการประชุมประจำเดือน
-รายงานการประชุม


 

รูปภาพ

-ปีการศึกษา 2562
-ปีการศึกษา 2561
-ปีการศึกษา 2560
-ปีการศึกษา 2559
-ปีการศึกษา 2558