ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียน DLTV 1/63