ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียน DLTV 1/36