ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียน DLTV 1/63