แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2563

แนวทางการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 /2563 ป้องกัน COVID-19