โครงการค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒