โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ ไร่เชิญตะวั