ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แนบไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร และไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ทาง E-mail : tsb2nb@tsb2nb.ac.th 

คำชี้แจง : เขียน ชื่อ – นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ด้านล่างนี้ ทาง E-mail : tsb2nb@tsb2nb.ac.th

      1. ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง 1 รูป

      2. ไฟล์ PDF เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สแกนเอกสารโดยรวมเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์เดียวกัน 1 ไฟล์

  • สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
  • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์
  • อื่นๆ 

กรอกข้อมูลในการสมัคร

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสต