ประกาศป้องกันการแพร่ไวรัส โควิด-19

ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็…