1-5 มิถุนายน 2563

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

8-12 มิถุนายน 2563

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

15-19 มิถุนายน 2563

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

22-26 มิถุนายน 2563

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.