ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

ห้องเรียนออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

Read More

สมัครเรียน

สมัครเรียนปีการศึกษา 2567

Click

ตรวจสอบผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา

Read More

YouTube Channel

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

Read More

Menu lunch each of the month

อาหารกลางวันในแต่ละเดือน

Read More

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว