เผยแพร่ผลงาน นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด