คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกห้องเรียนประจำชั้นของตังเอง เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนในตารางเรียนที่กำหนดให้

เลือกห้องเรียนของนักเรียน