แจ้งปิดเรียนแบบ On Site เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19