ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 11 มิ.ย. 64