มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( COVID 19)