ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ในตำแหน่งผู้ช่วยครู (สอนวิชาภาษาไทย,วิชาคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่การเงิน และพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย