ประกาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2566