รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

ห้องเรียนออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

Read More

Download ใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2565

Download

ตรวจสอบผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา

Read More

YouTube Channel

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

Read More

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว