การจัดการเรียนในรูปแบบ On Site วันที่ 11 – 29 ตุลาคม 2564