เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ป.1/1

ป.1/2

ป.1/3

ป.2/1

ป.2/2

ป.3/3

ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

ป.4/1

ป.4/2

ป.4/3

ป.5/1

ป.5/2

ป.5/3

ป.6/1

ป.6/2

ป.6/3