รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ทักษะและเจคติเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย,คอมพิวเตอร์) พี่เลี้ยงระดับปฐมวัย และเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 27 เมษายน 2566