ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 1/2565

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6