คู่มือการใช้ระบบมารับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงเวลาเรียนปรับพื้นฐาน