รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครูชาวต่างประเทศ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)ครูชาวไทย (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)เจ้าหน้าที่การเงิน