มาตรกราป้องกันและแผนเผชิญเหตุ รองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานณ์การ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว